Garantie

Garantievoorwaarden Trenergy

Trenergy garandeert dat haar elektrische fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen

Indien gedurende de garantieperiode het product defect blijkt te zijn of gaan vanwege gebreken aan materiaal of uitvoering zal uw Trenergy dealer waar u de elektrische fiets heeft aangekocht, zonder kosten voor arbeidsloon of onderdelen aan te rekenen, naar eigen goeddunken het defecte onderdeel repareren of vervangen onder de hieronder vermelde voorwaarden. Uw Trenergy dealer kan defecte onderdelen vervangen door nieuwe of gereviseerde onderdelen. Vervangen onderdelen worden eigendom van Trenergy

De garantie wordt uitsluitend verleend binnen de garantieperiode, na voorlegging van de originele factuur of kwitantie,  samen met de elektrische fiets waarop garantie geclaimd wordt. Uw Trenergy dealer mag of kan gratis garantieservice weigeren als deze documenten niet worden voorgelegd of onvolledig of onleesbaar zijn. Garantie vervalt wanneer de modelnaam of het serienummer is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de Trenergy elektrische fiets.

De garantie dekt geen transportkosten noch risico’s verbonden aan het transport van uw fiets naar en van uw Trenergy dealer.

Garantie periodes

U kunt enkel aanspraak maken op de garantie, als u het originele aankoopbewijs kunt overleggen. Garantieperiodes kunnen qua onderdeel verschillen;

  • Frames, 60 maanden
  • Batterijen, controllers, displays, motoren en opladers; 24 maanden
  • Overige mechanische onderdelen, welke niet aan slijtage onderhevig zijn; 24 maanden.
  • Slijtage-onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken; geen garantie, tenzij er sprake is van constructie-, materiaal, of montagefouten.

Garantie uitsluitingen

De volgende garantie-uitsluitingen zijn van toepassing;

  • Indien onderdelen als accu's, displays, opladers enz. valschade vertonen.
  • Indien men zelf onderdelen heeft geopend en/of getracht heeft te repareren.
  • Slijtage van de accu valt buiten de garantie. Een capaciteitsslijtage van 20% of minder per jaar valt niet onder garantie.
  • Indien een batterij is diepontladen door een te lange oplaad-interval, vervalt de garantie.

Wie verzorgt de garantie-afwikkeling

Indien u garantie wilt claimen, dient dat bij de vakhandelaar ge geschieden waar u de betreffende elektrische fiets heeft aangekocht. Alle dealers krijgen ondersteuning met kennis en materialen vanuit Trenergy om een garantieclaim correct te kunnen afwikkelen. Betreffende batterijclaims, kan het zijn dat uw dealer deze aan Trenergy retourneert als uw dealer over niet de juiste testapparatuur beschikt, waarna Trenergy de batterij zal testen teneinde deze op garantie te kunnen beoordelen.

Indien u, om welke reden dan ook, naar een andere Trenergy dealer wilt gaan voor een garantieclaim, kan het zijn dat deze zijn uurtarief aan u zal doorbelasten, aangezien deze niet de fiets heeft geleverd. Onderdelen zullen echter ook in dit geval gratis worden verzorgd.

Aansprakelijkheid

Een door uw dealer of door Trenergy gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Trenergy of uw Trenergy dealer ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Trenergy of uw Trenergy dealer beperkt zich tot wat is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Trenergy of uw Trenergy dealer voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Wat valt niet onder garantie

Zaken als uitstraling, gebruiksgemak, bereik van een fiets, verlichtingsopbrengst, geluid, accuraatheid van de snelheidsuitlezing en/of kilometertelling, zitcomfort etc vallen nooit onder garantie. Het is aan de klant om vooraf, bij voorkeur via een testrit, te beoordelen of de betreffende Trenergy elektrische fiets voldoet aan zijn of haar verwachtingen. Bovengenoemde zaken vallen onder een subjectieve persoonlijke beoordeling en niet onder fabrieksgarantie.